ocena ogólna - ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZINKRÓTKA OCENA GMINY

W 2020 r. Gmina Malechowo w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Malechowo wyróżnia sprzyjająca sytuacja jaka ma miejsce w przypadku odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Na tle gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju Gmina Malechowo realizuje w nieco mniejszej skali inwestycje w obiekty pomocy społecznej i obiekty ochrony zdrowia (znaczniejsze nakłady poniesiono w latach ubiegłych), co powoduje, że sytuacja Gminy w tym obszarze określana jest jako przeciętna. Niepokojący może być wzrost wydatków bieżących Gminy z zakresu pomocy społecznej, finansowany ze środków własnych.


Wskaźniki w obszarze
ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN