OCENA OGÓLNA - MIESZKAŃCYKRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej Gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej, uległa poprawie sytuacja Gminy związana z zapewnieniem zastępowalności pokoleń na rynku pracy. Wartości wskaźników wskazują na wzrost udziału ludzi młodych na rynku pracy, co dobrze rokuje z punktu widzenia umacniania kapitału demograficznego na rynku pracy w długim okresie. Pod względem wartości większości wskaźników demograficznych sytuację Gminy należy określić jako średnią. W przypadku wskaźnika przyrostu naturalnego, mieszkańców w wieku kreatywnym oraz mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wskaźniki przyjmują wartości wyższe niż w przypadku 50% jednostek w grupie porównawczej. Z kolei w przypadku wskaźnika salda migracji, frekwencji wyborczej czy wskaźnika dochodów z PIT na mieszkańca wskaźniki przyjmują wartości niższe niż 50% jednostek w ramach grupy porównawczej, co de facto wpływa na średnią ocenę Gminy w tym obszarze.


Wskaźniki w obszarze MIESZKAŃCY