ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


KRÓTKA OCENA GMINY

Duże znaczenie w obszarze infrastruktury ogrywa aktywność Gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych. Pracownicy Urzędu Gminy Malechowo, z dużą skutecznością, pozyskiwali bezzwrotne dofinansowanie zewnętrzne na realizację zadań infrastrukturalnych. Znajduje to potwierdzenie w wartościach prezentowanych wskaźników. Otóż wartość pozyskanych dotacji na drogi publiczne w przeliczeniu na mieszkańca dla 2020 r. (wyznaczona jako średnia z 3 poprzednich lat) wyniosła 147,14 zł podczas gdy wartość tego wskaźnika dla 2018 r. wyniosła 41,11 zł (wyliczone jako średnia dla lat 2016-2018). Ma to przełożenie również na wysokość realizowanych wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej (wydatki wzrosły z 348,50 zł na mieszkańca do 416,23 zł na mieszkańca).

Skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych, która nie dotyczy jedynie roku 2020 potwierdzona została również przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w rankingu pn. „Samorządowi Liderzy w pozyskiwaniu środków unijnych 2014-2019”. Gmina Malechowo w kategorii gmin wiejskich, została sklasyfikowana na 229 miejscu na 1.538 gmin w Polsce. W województwie zachodniopomorskim na miejscu 3 wśród 47 gmin wiejskich. Kwota pozyskanych przez Gminę Malechowo w latach 2014- 2019 środków unijnych przypadających na jednego mieszkańca wyniosła 1.912,63 zł.” Wskazać również należy na jeden z wyższych wskaźników bilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Malechowo, w porównaniu do gmin w grupie porównawczej.


Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA i GOSPODARKA KOMUNALNA