ocena ogólna - EDUKACJAKRÓTKA OCENA GMINY

Wykres oceny ogólnej dla Gminy Malechowo wskazuje, że sytuacja Gminy na tle innych jednostek o podobnych uwarunkowaniach rozwoju jest niesprzyjająca. Wskazać przy tym jednak należy, że na przestrzeni ostatnich lat w sytuacji Gminy Malechowo w tym obszarze nastąpiły korzystne zmiany. Są one wynikiem chociażby poprawy w zakresie organizacji systemu szkolnictwa – w analizowanym okresie nastąpiły korzystne zmiany w zakresie wskaźnika efektywności zatrudniania nauczycieli, liczebności oddziałów szkolnych, liczby uczniów przypadających na etat nauczycielski. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2020 r., choć jednocześnie wzrost wydatków był stosunkowo niższy niż w gminach należących do grupy porównawczej, co wpłynęło na korzystne zmiany w ocenie stanu Gminy. Na niesprzyjającą sytuację w tym obszarze ma niewątpliwie wpływ ostatnia reforma oświaty i związana z tym jej reorganizacja. Trudnym okresem dla budżetu gminy był okres przejściowy związany z wygaszaniem klas gimnazjalnych i stopniowym zastępowaniem ich klasami szkoły podstawowej, organizacją dowozów, itp. Podjęta wówczas decyzja dotycząca pozostawienia w strukturze Gminy czterech szkół podstawowych poprzez przekształcenie dotychczasowego Gimnazjum w zespół szkolno-przedszkolny ma niewątpliwie długotrwały pozytywny wymiar społeczny, niemniej wiążący się z wysokimi kosztami finansowymi obciążającymi budżet gminy.


Wskaźniki w obszarze EDUKACJA