GRUPA PORÓWNAWCZA


malechowo W GRUPIE 482 GMIN WIEJSKICH

o umiarkowanej funkcji rolniczej

Jest to grupa jednostek samorządu terytorialnego o podobnych uwarunkowaniach rozwojowych wydzielona na podstawie metodologii Polskiej Akademii Nauk.Z kim się porównujemy?


METODOLOGIA

Analiza porównawcza została przeprowadzona zgodnie z metodami statystycznymi rekomendowanymi przez OECD. Zastosowano jedną z formuł normalizacyjnych - Unitaryzację, która polega na odjęciu wartości minimalnej występującej w grupie funkcjonalnej od wartości danej JST, a następnie podzieleniu przez rozstęp. Otrzymana w ten sposób zmienna znajduje się w przedziale <0,1>. Zmienną można interpretować na dwa sposoby:

  • Jaka jest odległość od lidera (wzorca) w danej grupie funkcjonalnej?

  • Jaka jest odległość od najsłabszego (antywzorca) w danej grupie funkcjonalne?

Przykład. Dla zmiennej Z_jst wynoszącej 0.75 odległość od wzorca wynosi (1 - Z_jst), a od antywzorca jest równa Z_jst . W przypadku tego wskaźnika JST znajduje się trzykrotnie bliżej lidera (w odległości 0.75), niż najsłabszej jednostki (0.25).


Jak rozumieć wykres oceny?

  • Wykres przedstawia sytuację danej jednostki w badanym okresie oraz jej zmianę w stosunku do okresu poprzedniego.

  • Sytuacja - wynik im bliższy prawej strony, tym korzystniejszy i bliżej mu do lidera spośród podobnych gmin. Im bliżej lewej strony, tym mniejszy dystans do jednostki charakteryzującej się najgorszą sytuacją w danej dziedzinie.

  • Zmiana - wynik im wyżej na wykresie, tym bliżej najdynamiczniej rozwijającej się jednostki wśród podobnych gmin. Im niżej na wykresie, tym bliżej mu do jednostki charakteryzującej się najgorszą zmianą w stosunku do poprzedniego okresu.
Rozpatrzmy metodologię na podstawie przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców w 10 największych miastach w Polsce.

Wartością minimalną w 2019 roku jest Łódź charakteryzująca się przyrostem na poziomie -5,61, a maksymalną Białystok mający przyrost na poziomie 2,49. Łódź będzie więc przyjmowała wartość 0, a Białystok 1 na osi X.

Policzmy wartość wskaźnika dla Lublina mającego przyrost na poziomie 0,11. Pozycja na osi X Lublina jest równa różnicy pomiędzy Lublinem a Łodzią, podzieloną przez różnicę pomiędzy Białymstokiem a Łodzią. Przekładając to na wartości liczbowe, otrzymujemy (0,11 - (-5,61)) / (2,49 - (-5,61)). Wartość wskaźnika dotyczącego przyrostu dla Lublina przyjmuje wartość 0,7062 na osi X. Sytuacja Lublina jest sprzyjająca, znacznie bliżej mu do Białegostoku niż do Łodzi. Analogicznie liczona jest zmiana, czyli pozycja na osi Y.Ocena ogólna - przykład