ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN


Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

12 670 580
+16,75%
do roku 2019Znaczący wzrost wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2020 r. wiąże się ze znaczącym wzrostem wydatków Gminy Malechowo na wypłatę świadczeń wychowawczych. W 2019 r. na ten cel wydatkowano 7,9 mln zł podczas gdy w 2020 r. wydatki te wyniosły ponad 9,7 mln zł. W 2020 roku dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2019. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci, a także wnioski przekazane do dalszej realizacji z innych ośrodków zgodnie z właściwością terytorialną.9 729 563

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

794 963

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

495 709

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (dotacje UE)


Świadczenia wsparcia materialnego w 2020 r.

W 2020 r. ze środków rządowego programu "Rodzina 500+" wypłacono 12.250 świadczeń. Na wskazany cel wydatkowano 6.077.430,41 zł. Z kolei świadczenie "Dobry Start 300+" objęło 734 dzieci. Całkowita kwota świadczenia wyniosła 220.200,00 zł.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2020 r.

Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie Malechowo w 2020 r. były ubóstwo, bezrobocie oraz długotrwała lub ciężka choroba. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W 2020r. najczęściej z usług ośrodka korzystały osoby z powodu ubóstwa.


Pomocą społeczną w 2020 r. objęto 3.186 rodzin tj. 705 osób w rodzinie. Świadczeniami pieniężnymi objęto 165 rodzin a niepieniężnymi 99 rodzin. Pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej świadczono wobec 60 rodzin.GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJWybrane Programy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023

  • Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020

  • Gminny program wspierania rodziny w Gminie Malechowo na lata 2020-2022

  • Projekt "Dla dobra dzieci" - rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo

  • Gminny program działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020

  • Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2017-2021


Szczegółową informację na temat realizacji ww. programów przedstawiono w zakładce Realizowane polityki, programy i strategie.


Pomoc osobom niepełnosprawnym

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. Dyżur pełni codziennie pracownik socjalny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby z terenu naszej gminy, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a także mogą korzystać osoby z ich otoczenia lub przedstawiciele podmiotu, działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program osłonowy z zakresu pomocy społecznej, skierowany do osób niepełnosprawnych, którego głównym celem jest wsparcie finansowe ze strony samorządu osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie przezwyciężać trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne zasoby i możliwości. W 2020 roku do Ośrodka wpłynęły 63 wnioski o pomoc finansową z czego 61 zostało rozpatrzone decyzją pozytywną, a 2 decyzją odmowną. Na program osłonowy w 2020 roku wydatkowano kwotę 6.766 zł, która pochodziła ze środków własnych gminy.


Logo GOPS Malechowo


KluBY SENIORA

W 2020 r. funkcjonowało w Gminie Malechowo 10 klubów seniora w miejscowościach Malechowo, Sulechowo, Ostrowiec, Karwice, Święcianowo, Niemica, Pękanino, Laski, Podgórki, Sulechówko .

Kluby seniora są organizacjami nieformalnymi, nadzór nad ich działalnością sprawuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie. Zadaniem klubów jest zagospodarowanie czasu wolnego osób w wieku 55+, emerytów i rencistów. Oferta opiera się na wykorzystaniu lokali publicznych w miejscu zamieszkania seniorów i zaoferowaniu im cyklicznych zajęć zgodnych z ich zainteresowaniami i potrzebami. Wykorzystanie udostępnionych przez gminę lokali umożliwia też organizację spotkań integracyjnych i świąt okolicznościowych.


Zdjęcie pary seniorów na spacerze


Grafika dla programu Wspieraj Seniora

Wspieraj seniora

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku realizował także rządowy program „Wspieraj seniora”. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Skierowany jest do osób 70+. Na realizacje programu wydatkowano 3.602,09 zł z czego 720,42 zł były to środki własne gminy, a 2.881,67 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa. W 2020 roku w ramach tego programu udzielono wsparcia dla 7 seniorów z Gminy Malechowo.