zachodniopomorska karta rodzinyGrafika Zachodniopomorska Karta Rodziny
Program jest elementem realizowanej polityki społecznej, mającej na celu poprawę sytuacji rodzin.


Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych oraz lokalnej gospodarki. W dniu 27 września 2018 roku Gmina Malechowo popisała Porozumienie Partnerskie nr ROPS/III/15/18 z Województwem Zachodniopomorskim w związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla Rodziny, przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dniu 30 września 2014 r. Od października 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie przyjmowane są wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.


Kto może zostać posiadaczem karty?


O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:


  • rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);

  • rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;

  • rodzinne domy dziecka.

  • Karta wydawana jest bezpłatnie.

  • Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku osoby mogącej zostać posiadaczem Karty, złożonego w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie.

  • Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym. W przypadku dzieci uczących się, Karta jest ważna z legitymacją szkolną, bądź studencką

  • W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony.

  • Dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia. Jeśli po ukończeniu 18 roku życia dziecko kontynuuje naukę, możliwe jest wydanie na wniosek kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26 roku życia.

  • W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności - karta wydawana jest dożywotnio.

Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny dostępny jest poniżej:


WNIOSEK0

Liczba wydanych kart

w 2020 r.:

73

Liczba wydanych kart w okresie obowiązywania programu

227

Liczba wszystkich partnerów Programu


zachodniopopomorska karta rodziny - korzyści

Grafika Partnerzy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i SenioraKarta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.


Szczegółowy wykaz Partnerów Programu oraz możliwych do otrzymania ulg dostępny jest poniżej.Partnerzy Programu i pełna lista korzyści - SPRAWDŹ!