REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2020 roku przez Gminę Malechowo w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Lokalnego Gminy Malechowo na lata 2016-2022, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju Gminy.


Istotna część zadań Wójta w 2020 roku związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.18


dokumentów i programów strategicznych Gminy były realizowanych w 2020 roku,
w tym:
3

z obszaru

ochrony środowiska

7

z obszaru

pomocy społecznej

2

o charakterze

ogólnym


1

z obszaru

ładu przestrzennego

1

z obszaru

gospodarki komunalnej

1

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

bezpieczeństwa publicznego

1

z obszaru

rewitalizacji


Krótki opis realizacji


Strategia rozwoju gminy MALECHOWO NA LATA 2016-2022

Niniejszy dokument jest jednym z kluczowych dokumentów planistycznych Gminy. Określa on główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego oraz podstawowe narzędzia realizacji celów na obszarze Gminy Malechowo. W 2020 roku w ramach realizacji niniejszej Strategii podjęto następująca działania:

 • budowa Świetlicy Kultury w Malechowie;

 • remont drogi gminnej Niemica - Bartolino;

 • utwardzenie odcinka drogi gminnej w Gorzycy;

 • remont drogi kamiennej w Karwicach;

 • budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w Białęcinie;

 • dokończenie kanalizacji sanitarnej w Podgórkach;

 • renowacja zabytkowego kościoła w Malechowie (elektryczna instalacja).

Cele strategiczne Gminy Malechowo, wyznaczone w Strategii Rozwoju Gminy Malechowo na lata 2016-2022, były realizowane w 2020 roku także poprzez szereg innych działań, podejmowanych w ramach poszczególnych dokumentów strategicznych, które zostały opisane poniżej.


PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MALECHOWO NA ROK 2020 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 kwietnia 2020 r. Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe przyczyniło się do rozwoju Gminy i wpłynęło pozytywnie na pobudzenie aktywności kulturowej i sportowej. Na realizację zadań własnych Gminy Malechowo, zleconych organizacjom pozarządowym w trybie Otwartego Konkursu Ofert, przeznaczono kwotę 209.890,00 zł.


PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2019-2023

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” udzielono pomocy dla 118 rodzin na ogólną kwotę 150.000,00 zł, z czego 120.000,00 zł stanowi dotacja Wojewody, a 30.000,00 zł są to środki własne gminy. W ramach tego Programu opłacano posiłki w formie obiadu dla dzieci z terenu Gminy Malechowo, uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Wypłacono także zasiłki pieniężne na zorganizowanie posiłków we własnym zakresie. W 2020 roku wypłacono 380 takich zasiłków dla 111 rodzin, na kwotę 96.534,00 zł. Całość tej kwoty stanowiła dotacja z budżetu państwa.


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XVI/111/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

W 2020 roku prowadzony był Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem. Rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, udzielano pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinnie. W każdej szkole realizowano rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Europejski Program Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych „UNPLUGGED” (w ramach Programu przeprowadzono liczne zajęcia profilaktyczne z uczniami oraz warsztaty dla rodziców).

W 2020 r. na działania związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 przeznaczono środki w łącznej wysokości 113.414,56 zł.


PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MALECHOWO W 2020 R.

W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2020 roku podejmowano następujące działania:

  • sterylizacja oraz kastracja bezdomnych kotów;

  • wyłapywanie bezpańskich psów;

  • poszukiwaniem nowych właścicieli przy pomocy organizacji;

  • umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

W 2020 roku na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie Malechowo przeznaczono środki w wysokości 29.193,88 zł.


GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE MALECHOWO NA LATA 2020-2022

W 2020 roku prowadzono działania związane z wspieraniem rodziny:

 • realizacja programu "Dobry start";

 • zatrudnienie asystenta rodziny - pod opieką asystenta rodziny w 2020 roku było 17 rodzin (koszt zatrudnienia wynosił 39.458,94 zł w tym dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 1.700,00 zł);

 • współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej (w 2020 roku środki finansowe wydatkowane na powyższy cel to: na 13 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 48.968,74 zł; na 14 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydatkowano kwotę 296.868,85 zł).

 • utrzymanie placówek dziennego wsparcia;

 • realizacja projektu "Dla dobra dzieci" - rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo - projekt szczegółowo scharakteryzowano w odrębnym punkcie poniżej.


PROJEKT "DLA DOBRA DZIECI"- ROZWÓJ 13 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE MALECHOWO

Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. W 2020 roku prowadzono zajęcia dla dzieci rozwijające ich kompetencje kluczowe (język angielski, robotyka i programowanie, zajęcia teatralne oraz zajęcia matematyczno-przyrodniczo-fizyczno-chemiczne). Poprzez zajęcia dla rodzin propagowano także zdrowy styl życia (zajęcia z dietetykiem, warsztaty kulinarne, warsztaty sportowe dla rodzin). Zorganizowano także spotkania z rodzicami prowadzone przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej. Osoby niepełnosprawne uczestniczące już w zajęciach mają możliwość korzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie, uwzględniono także możliwość uczestniczenia w ofercie opiekuna osoby niepełnosprawnej.


GMINNY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2016-2020

Przykładowe działania podjęte w 2020 roku, służące realizacji Programu to:

 • funkcjonowanie Gminnego Punktu Informacji dla osób niepełnosprawnych;

 • zapewnienie możliwości swobodnego przemieszczania, w tym likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych;

 • zwiększenie dostępu do leczenia, w tym rehabilitacji i usług socjalno- opiekuńczych;

 • zapewnienie dowozu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej ,,AKSON" w Sławnie;

 • współfinansowanie pobytu osób w Domu Pomocy Społecznej;

 • zapewnienie usług opiekuńczych w domach osób chorych, pozbawionych opieki rodzinnej;

 • zapewnienie usług specjalistycznych;

 • wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego na terenie Gminy Malechowo.


GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017-2021

Do działań podjętych w 2020 roku, służących realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021, można zaliczyć m.in.:

 • prowadzenie poradnictwa i działań edukacyjnych służących wzmacnianiu wychowawczych i opiekuńczych kompetencji rodzicielskich (np. zajęcia profilaktyczne związane z tematyką przemocy w ramach programu „Trzy Koła”);

 • prowadzenie poradnictwa i działań w przypadku ujawnienia przemocy (w 2020 roku podjęto 6 działań związanych z rejestracją Niebieskiej Karty);

 • prowadzenie i udział w zespole asysty rodzinnej, w tym współpraca z asystentem rodziny;

 • współpracę z Policją w celu doprowadzenia do zażegnania sporów rodzinnych;

 • uczestnictwo w pracach grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego (w 2020 roku odbyło się 28 posiedzeń grupy roboczej oraz 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, w których pomocą objęto 9 rodzin, w tym 26 osób).

W 2020 r. na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano środki w wysokości 2.638,00 zł. Zakupiono filmy profilaktyczne „CYBERPRZEMOC” oraz sfinansowano szkolenie Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2022-2025

W 2020 r. rozpoczęto realizację inwestycji związanej z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Podgórki. Wydatki na ten cel oscylują na kwotę 1.398.907,68 zł ( w tym 390.000 zł to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki niewygasające 892.441,87 zł).

W 2020 roku prowadzono także prace związane z:

 • budową sieci wodociągowej do Przystaw wraz z modernizacją hydroforni w Gorzycy;

 • modernizacją technologii przepompowywania osadu w oczyszczalni ścieków w Ostrowcu;

 • modernizacją sieci wodociągowej w m. Gorzyca.


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MALECHOWO

Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną Gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2020 roku Rada Gminy Malechowo uchwaliła 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MALECHOWO

W 2020 r. w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Malechowo, prowadzono m.in. następujące działania:

 • w Urzędzie Gminy Malechowo do dyspozycji mieszkańców był Punkt Konsultacyjny priorytetowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Czyste Powietrze". Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz szkodliwych substancji do atmosfery. W ramach projektu mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. nieefektywnych źródeł ciepła (kotły i piece) czy instalacji odnawialnych źródeł energii.

 • modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Niemica, na którą wydatkowano środki w kwocie 17.000 zł (w tym wkład sołectwa Niemica 4.395 zł).


WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MALECHOWO NA LATA 2017-2021

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Malechowo na lata 2017-2021. Niniejszy dokument określa potrzeby remontowe i wysokości wydatków z tym związane, politykę czynszową, zasady zarządzania zasobem, źródła finansowania oraz inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania zasobem mieszkaniowym. W 2020 r. na realizację zadań związanych z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w wysokości 75.293,58 zł.


STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MALECHOWO NA LATA 2014-2020

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XL/398/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Malechowo na lata 2014-2020. Strategia ma na celu racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Działania wdrażane w ramach założeń niniejszego dokumentu strategicznego mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez rozwiązanie problemów społecznych. Realizacja Strategii odbywa się m.in. poprzez podejmowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i innych, prowadzenie działań wspierających rodziny, programy pomocowe dla osób niepełnosprawnych.


PROGRAM OSŁONOWY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ skierowany do osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program osłonowy z zakresu pomocy społecznej, skierowany do osób niepełnosprawnych, którego głównym celem jest wsparcie finansowe ze strony samorządu osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie przezwyciężać trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne zasoby i możliwości. Oferowano pomoc w celu zwiększenia dostępu do leczenia i opieki medycznej osób niepełnosprawnych (ze znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), m.in.:

 • zakup sprzętu specjalistycznego;

 • dofinansowanie do wydatków poniesionych na zakup leków zleconych przez lekarza;

 • uczestnictwo w zabiegach rehabilitacyjnych i specjalistycznych.

W 2020 roku do Ośrodka wpłynęły 63 wnioski o pomoc finansową ,z czego 61 zostało rozpatrzone decyzją pozytywną, a 2 decyzją odmowną. Na program osłonowy w 2020 roku wydatkowano kwotę 6.765,57 zł, która pochodziła ze środków własnych gminy.


gminny plan zarządzania kryzysowego

Niniejszy dokument ma na celu zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych oraz zapewnienie sprawności struktur decyzyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania. Plan ma za zadanie utrzymanie w ciągłej gotowości sił i środków do podjęcia działań i sprawnego reagowania oraz likwidacji skutków w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na terenie Gminy. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w 2020 r. wyniosły 464,93 zł.


program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy MALECHOWO NA LATA 2018-2032

W 2020 roku z terenu Gminy Malechowo usunięto 81,150 Mg azbestu. Na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Malechowo na podstawie Umowy Dotacji Nr 2020D1668K z dnia 2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie otrzymano środki w wysokości 15.847,20 zł.


Zdjęcie - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Malechowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY MALECHOWO NA LATA 2017-2023

W 2020 r. podjęto szereg działań rewitalizacyjnych, które pozytywnie wpłynęły na wygląd Gminy oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Realizowano m.in. następujące zadania:

 • "Wspólnie dla lepszego Ostrowca" - zadanie było realizowane w ramach projektu "Rewitalizacja szansą na aktywną integrację". W ramach tego zadania, przy zaangażowaniu członków Klubu Seniora, zagospodarowano teren zielony przy Domu Wiejskim w Ostrowcu.

 • "Doposażenie Świetlicy Kultury w Malechowie" - zadanie było realizowane również w ramach projektu "Rewitalizacja szansą na aktywną integrację". Dzięki działaniom podjętym przez seniorów zakupiono meble i sprzęt AGD do aneksu oraz szafę do magazynku.