MIESZKAŃCY


Liczba mieszkańców na koniec 2020 roku

6 181

-1,87%

do roku 2019136

Zameldowania na

pobyt stały

245

Wymeldowania

pobytu stałego

38

Liczba

urodzeń

60

Liczba

zgonówW 2020 roku liczba ludności w Gminie Malechowo spadła o 1,87% w stosunku do roku poprzedniego. Spadek liczby ludności jest spowodowany przede wszystkim przewagą osób dokonujących wymeldowania pobytu stałego nad osobami meldującymi się na pobyt stały. Duże znaczenie ma również prawie dwukrotnie większa liczba zgonów w stosunku do liczby urodzeń.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat