INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


WODA I ŚCIEKI182 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

103,3 km

czynnej sieci

wodociągowej

13 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

86,8%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

98 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

39,4 km

czynnej sieci

kanalizacyjnej

13 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

41,9%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnejODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2020 r.

909 104

+6,54%

do roku 2019


Bilansowanie systemu w 2020 r.
W 2020 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między wydatkami a dochodami opiewała na wartość 35.792,08 zł. Dnia 14 stycznia 2021 r. została podjęta uchwała zmieniająca stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 lutego 2021 r. obowiązują wyższe stawki opłaty, tj. 21,00 zł (+5,00 zł) za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od osoby zamieszkującej na nieruchomości, zaś 63,00 zł (+23,00 zł) za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


1 468,52

Odebrane odpady

komunalne (tony)

658,49

Odebrane odpady

segregowane (tony)

810,03

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2020 r.


TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2020 r.

2 812 476

+36,15%

do roku 2019

Wzrost wydatków Gminy Malechowo o ponad 36% w obszarze transportu i łączności w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego jest wynikiem zwiększenia aktywności inwestycyjnej Gminy w tym obszarze. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2019 r. wyniosły 1,7 mln zł podczas gdy w 2020 r. zrealizowano je na poziomie 2,5 mln zł. Więcej na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę w obszarze transportu i łączności w 2020 r. można zobaczyć w zakładce Inwestycje.


Struktura wydatków na transport i łączność w 2020 r.Wyremontowana droga w Darskowie

Wyremontowana droga w Darskowie


5,8

Długość przebudowanych

dróg gminnych (w km)

3,5

Długość dróg gminnych gruntownie wyremontowanych (w km)

0,34

Długość wybudowanych

chodników (w km)

55

Liczba nowych

lamp ulicznych


Modernizacja drogi Sulechówko-Witosław

Modernizacja drogi Sulechówko-Witosław


GOSPODARKA MIESZKANIOWAwydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2020 r.

75 294

+92,33%

do roku 2019


13

Liczba obowiązujących umów najmu gminnych lokali mieszkalnych w 2020 r.

13

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2020 r.

0

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2020 r.


10

Liczba obowiązujących umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.

10

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.

0

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.


0,0

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

2,4

Zasób gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2020 r. (ha)

2,4

Zasób uzbrojonych gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2020 r. (ha)