GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2020 r.:

583

+4,85%

do roku 2019420

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

35

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

15

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGON


Podatki dla przedsiębiorców w 2020 r.

Stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, na terenie Gminy Malechowo stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego Gminy. Potwierdzają to chociażby dane o liczbie podmiotów wpisanych w 2020 r. do rejestru REGON. Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową Gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.

Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Malechowa są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2020 r. wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 583,31 zł, podczas gdy w 2019 r. było to 556,34 zł.ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ


Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w Gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Zmniejsza się liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy przez co procesy inwestycyjne są sprawniejsze. Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Gminie Malechowo znaczna część powierzchni objęta jest MPZP, co roku jednak podejmowane są nowe uchwały w sprawie objęcia kolejnych terenów miejscowymi planami oraz uchwały mające na celu dokonanie zmian w obowiązujących planach. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek Gminy oraz zadowolenie mieszkańców. W 2020 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęte zostały działki w obrębie Pękanina i Niemicy.31

Liczba MPZP

obowiązujących

2

Liczba planów

uchwalonych

18 071

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

79,80%

Powierzchnia Gminy

objęta MPZPTERENY ZIELONEPowierzchnia Gminy Malechowo została ukształtowana wskutek działania lądolodu skandynawskiego i jego wód roztopowych, przez co tereny te wznoszą się od kilku metrów do powyżej 140 m.n.p.m. Niewątpliwie piękne krajobrazy można zobaczyć w szerokiej dolinie rzeki Grabowej przecinającej Gminę Malechowo. Dolina Grabowej oraz dolina Bielawy są objęte obszarem Natura 2000. Jest to obszar wilgotny z torfowiskami, świeżymi łąkami oraz licznymi oczkami śródpolnymi i jeziorami, idealny dla ponad 600 gatunków roślin naczyniowych. W wodach Grabowej można spotkać gatunki ryb wrażliwych na poziom czystości wody, co świadczy o jej wysokiej jakości. W południowo-zachodnim skraju Gminy Malechowo znajduje się rezerwat przyrody Sieciemińskie Rosiczki, chroniący torfowiska przejściowe z charakterystycznymi, rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin. Na terenie Gminy zobaczyć można 27 pomników przyrody, takich jak dęby szypułkowe, buki pospolite, lipy drobnolistne, daglezje czy kasztanowce zwyczajne.1 854

Powierzchnia terenów chronionych (ha)


47

Powierzchnia parków (ha)


7 110

Powierzchnia lasów (ha)

Przyroda w Malechowie - Karw
Przyroda w Malechowie - staw Lejkowo