SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY114

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat

65,52%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

13,09

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,02

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


458

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

74,96%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

6,48

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

7,0

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.SYSTEM OŚWIATOWY GMINY MALECHOWO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Szkoła Podstawowa imienia Kazimierza Górskiego w Lejkowie

W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Malechowo była organem prowadzącym dla dwóch publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz dwóch zespołów szkół, w skład których wchodziło przedszkole i szkoła podstawowa. W system oświatowy Gminy w roku szkolnym 2019/2020 tworzyły:

  • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie,

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie,

  • Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy,

  • Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu.


W 2019/2020 w szkołach i przedszkolach zatrudnionych było 92 nauczycieli (83,05 etatu) i 38 osób na stanowiskach administracji i obsługi.


Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021


PRZEDSZKOLA

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy lat 7. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, natomiast dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji prawa do wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy.


Aktualnie obowiązuje Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Gminę Malechowo od dnia 1 września 2019 roku.


W Gminie Malechowo dzieci objęte były opieką przedszkolną w:

  • Przedszkolu Publicznym w Malechowie, w którym łącznie funkcjonowały cztery oddziały przedszkolne,

  • dwóch oddziałach przedszkolnych przy Zespole Szkół w Ostrowcu,

  • dwóch oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Niemicy,

  • oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Lejkowie.


Oddziały przedszkolne realizowały programy wychowania przedszkolnego uwzględniające nową podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewniającą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie, zatrudniając nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej od dnia 12 do 25 marca 2020 r. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w placówkach oświatowych, od dnia 25 marca 2020 r. wprowadzono zdalne nauczanie, które w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych Gminy Malechowo trwało do 7 czerwca 2020 r., od 8 czerwca 2020 r. przedszkola i oddziały przedszkolne wznowiły działalność w reżimie sanitarnym. Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 pełnił oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Niemicy.


SZKOŁY PODSTAWOWE

W Gminie Malechowo funkcjonowały dwie szkoły podstawowe i dwa zespoły szkół. Aktualnie obowiązuje Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Malechowo oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku. Rok szkolny 2019/2020 był pierwszym rokiem, w którym nie było klas gimnazjalnych, w związku z czym nastąpił spadek liczby uczniów.


Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w 2020 r.

W 2020 r. 10 nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego, w tym:

  • 3 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego,

  • 7 nauczycieli uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego.

Rosną wskaźniki wykształcenia i to zarówno w obszarze wychowania przedszkolnego, jak i edukacji szkolnej. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt dobrego przygotowania merytorycznego w zakresie nadzoru pedagogicznego kadry zarządzającej naszymi jednostkami. Wszyscy nauczyciele przystępujący do egzaminów zdali je z pozytywnym wynikiem. Ogółem stan wykształcenia nauczycieli nie budzi zastrzeżeń.

Baza lokalowa oraz stan wyposażenia szkół