BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem w 2020 r.

36 519 401

-6,69%

do roku 2019


Dochody ogółem na mieszkańca w 2020 r.

5 908

-4,91%

do roku 20195 571,45

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

336,88

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 900,89

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

324,99

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Malechowo w 2020 roku były wpływy z subwencji ogólnej, stanowiące ponad 18% wszystkich dochodów Gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na 75,46% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Malechowo w 2020 r. były wpływy z podatku od nieruchomości wykonane w wysokości blisko 6,5 mln zł. Drugie co do wielkości, były wpływy z tytułu podatku rolnego, które wyniosły 1,3 mln zł. Wartość pozostałych dochodów własnych przekroczyła 3,9 mln zł.10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2020 r.Dochody Gminy Malechowo w 2020 r.


Struktura dochodów Gminy Malechowo w 2020 r.WYDATKIWydatki ogółem w 2020 r.

38 150 229

-3,74%

do roku 2019


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2020 r.

6 172

-1,90%

do roku 20195 265,10

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

907,08

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

778 395

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

1 637 432

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W ramach zrealizowanych wydatków, w 2020 r. Gmina Malechowo najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. W 2020 r. zrealizowano je na poziomie 12,7 mln zł. Drugim wydatkotwórczym obszarem funkcjonowania Gminy w 2020 r. była oświata i wychowanie. Gmina wydatkowała na realizację zadań oświatowych blisko 11 mln zł co stanowiło blisko 29% wydatkowanych środków. Obecność wydatków oświatowych na drugim miejscu w strukturze wydatków Gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2020 r. wyniosło ponad 3,7 mln zł, co stanowiło blisko 10% wydatków budżetowych Gminy. Znaczące środki Gmina wydatkowała również w obszarze rolnictwa i łowiectwa, co wiązało się z realizowanymi przez Gminę zadaniami inwestycyjnymi.


Główne kierunki wydatków Gminy Malechowo w 2020 r.ZADŁUŻENIEKWOTA ZADŁUŻENIA GMINY w 2020 r.

12 899 500

+9,57%

do roku 2019


Zadłużenie na mieszkańca w 2020 r.

2 087

+11,66%

do roku 2019-1 630 827

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

1 893 575

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

35,32%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

15 039

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Malechowo na koniec 2020 r. wyniosło 12,8 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia Gminy wzrosła o blisko 10%. Wzrost zadłużenia Gminy Malechowo jest wynikiem wysokiej aktywności inwestycyjnej Gminy (z uwagi na ograniczone możliwości generowania dochodów własnych, w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych zaciągnięto nowe zobowiązanie, które również stanowi wkład własnych do realizowanych inwestycji z dofinansowaniem). Poziom wygenerowanej w 2020 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.


Kształt WPF Gminy Malechowo w 2020 r. wg założeń na dzień 29.12.2020 r.